سرگشته (تو ای پری کجایی؟) (علیرضا قربانی ، همایون خرم)

lightbox
#